הוראות הפעלה

הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1