Noshmim | מדריך מנשם הפעלה מהירה |סדר הפעולות לאומדן שיטתי של המטופל ויחסי הגומלין בינו לבין המנשם

הוראות הפעלה

סדר הפעולות לאומדן שיטתי של המטופל ויחסי הגומלין בינו לבין המנשם

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.