הוראות הפעלה

סדר הפעולות לאומדן שיטתי של המטופל ויחסי הגומלין בינו לבין המנשם

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1