הוראות הפעלה

סדר פעולות בהפעלת מנשם

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1