הוראות הפעלה

סדר פעולות בעת הופעת התראה

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1