הוראות הפעלה

פעל על פי ההוראה הרפואית

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1