הוראות הפעלה

Bennet 980

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1