הוראות הפעלה

C1

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1