הוראות הפעלה

EVITA  4

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1