הוראות הפעלה

EVITA  XL

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1