הוראות הפעלה

EVITA 2 DURA

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1