הוראות הפעלה

Eagle/Impact

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1