הוראות הפעלה

FLIGTH  60

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1