הוראות הפעלה

LTV  1200

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1