הוראות הפעלה

SV300

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1