הוראות הפעלה

Savina 300

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1