הוראות הפעלה

Servo I

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1