הוראות הפעלה

Sevro U

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1