הוראות הפעלה

VG70

Empty.png

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1