שעת חרום

הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

surgery-equipment.png
הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש
1
30