שעת חרום

סדר הפעולות לאומדן שיטתי של המטופל ויחסי הגומלין בינו לבין המנשם

surgery-equipment.png
הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש
1
30