שעת חרום

Sevro U

surgery-equipment.png
הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש
1
30