שעת חרום

VG70

surgery-equipment.png
הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש
1
30