הגדרת מצבי הנשמה - Pressure Preset

Updated: Apr 20, 2020


PRESSURE PRESET


• A/C – PRESSURE

• CMV – PRESSURE

• PRESSURE CONTROL

• PRESSURE SUPPORT

• VOLUME SUPPORT

• ASV

• PRVC

• APV


הנשמה בשיטת לחץ - כיוון ערכי ההנשמה


1 - VENTILATOR SET

• INSPIRATORY PRESSURE

• RR

• FiO2

• TRIGGER

• PEEP

• I:E (INSIRATORY TIME)

• PATIENT WEIGHT

• I:E


2 - PATIENT MONITORED DATA

• TV

• RR

• TRIGGER

• PEEP

• PATIENT WEIGHT

• FiO2

• MV

EXHALATION VOLUME
49 views0 comments

Recent Posts

See All

הצגת ערכי הנשמה נמדדים

Respiratory Rate (RR) הטווח 12-30 /min ערך תקין 14 /min התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח HIGH f" or "HIGH RESPIRATORY RATE" or "HIGH RATE" "LOW f" or "LOW RESPIRATORY RATE" or "LOW RATE" *O2 Saturation

סדר פעולות בהפעלת מנשם

1. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע החשמל שבקיר 2. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע הספקת החמצן והאוויר באם קיים 3. טרום פעלת המנשם: חבר צנרת הנשמה למנשם. צינור אחד יחובר למסנן בקטריאל

סדר הפעולות לטיפול בחולה המונשם - הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

מידע ממצבו של המטופל הסתכלות שיטתית על: מצב הכרתי, נשימה, צבע, תנוחה, רמזים לאי נוחות ואי שקט, כאבים, התאמה בין נשימותיו לבין פעולת המנשם, וכל מידע אחר מידע ממערכות הניטור סימנים חיוניים וסטורציה עומק