• Shay Faitelzon

הצגת ערכי הנשמה נמדדים

Respiratory Rate (RR)

הטווח

12-30 /min

ערך תקין

14 /min

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

HIGH f" or "HIGH RESPIRATORY RATE" or "HIGH RATE"

"LOW f" or "LOW RESPIRATORY RATE" or "LOW RATE"

*O2 Saturation

הטווח

88-100%

ערך תקין

>95%

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

MONITOR ALARM

**Tidal Volume (TV)

הטווח

250-800 ml

ערך תקין

>400 ml

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

"LOW TV" or "HIGH TV"

***Inspiratory Pressure

הטווח

15-35 cmH2O

ערך תקין

20 cmH2O

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

"HIGH-PRESSURE "or "HIGH PRESSURE LIMIT"

LOW PERESSURE" or "LOW INSPIRATORY PRESSURE

I:E

הטווח

1:2-1:4

ערך תקין

1:3

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

"I:E RATIO"

Exhalation Volume

הטווח

=Tidal Volume (VT) ± 10%

ערך תקין

=Tidal Volume (VT)

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

LOW EXHALED TV" or "LOW V.E."

1. מחוץ לטווח הזעק עזרה!

2. טווח נקבע על ידי הסמכות הממונה במרכז הרפואי שלך!

3. *ריווי חמצן בדם - סטורציה יכולה להימדד גם מחוץ למנשם (מוניטור)

4. **בהנשמה מבוקרת לחץ

5. ***בהנשמה מבוקרת נפח

84 views0 comments

Recent Posts

See All

סדר פעולות בהפעלת מנשם

1. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע החשמל שבקיר 2. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע הספקת החמצן והאוויר באם קיים 3. טרום פעלת המנשם: חבר צנרת הנשמה למנשם. צינור אחד יחובר למסנן בקטריאל

סדר הפעולות לטיפול בחולה המונשם - הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

מידע ממצבו של המטופל הסתכלות שיטתית על: מצב הכרתי, נשימה, צבע, תנוחה, רמזים לאי נוחות ואי שקט, כאבים, התאמה בין נשימותיו לבין פעולת המנשם, וכל מידע אחר מידע ממערכות הניטור סימנים חיוניים וסטורציה עומק

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.