הצגת ערכי הנשמה נמדדים

Respiratory Rate (RR)

הטווח

12-30 /min

ערך תקין

14 /min

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

HIGH f" or "HIGH RESPIRATORY RATE" or "HIGH RATE"

"LOW f" or "LOW RESPIRATORY RATE" or "LOW RATE"

*O2 Saturation

הטווח

88-100%

ערך תקין

>95%

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

MONITOR ALARM

**Tidal Volume (TV)

הטווח

250-800 ml

ערך תקין

>400 ml

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

"LOW TV" or "HIGH TV"

***Inspiratory Pressure

הטווח

15-35 cmH2O

ערך תקין

20 cmH2O

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

"HIGH-PRESSURE "or "HIGH PRESSURE LIMIT"

LOW PERESSURE" or "LOW INSPIRATORY PRESSURE

I:E

הטווח

1:2-1:4

ערך תקין

1:3

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

"I:E RATIO"

Exhalation Volume

הטווח

=Tidal Volume (VT) ± 10%

ערך תקין

=Tidal Volume (VT)

התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח

LOW EXHALED TV" or "LOW V.E."

1. מחוץ לטווח הזעק עזרה!

2. טווח נקבע על ידי הסמכות הממונה במרכז הרפואי שלך!

3. *ריווי חמצן בדם - סטורציה יכולה להימדד גם מחוץ למנשם (מוניטור)

4. **בהנשמה מבוקרת לחץ

5. ***בהנשמה מבוקרת נפח

217 views0 comments

Recent Posts

See All

סדר פעולות בהפעלת מנשם

1. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע החשמל שבקיר 2. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע הספקת החמצן והאוויר באם קיים 3. טרום פעלת המנשם: חבר צנרת הנשמה למנשם. צינור אחד יחובר למסנן בקטריאל

סדר הפעולות לטיפול בחולה המונשם - הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

מידע ממצבו של המטופל הסתכלות שיטתית על: מצב הכרתי, נשימה, צבע, תנוחה, רמזים לאי נוחות ואי שקט, כאבים, התאמה בין נשימותיו לבין פעולת המנשם, וכל מידע אחר מידע ממערכות הניטור סימנים חיוניים וסטורציה עומק