מושגי יסוד בהנשמה

Updated: Apr 20, 2020

פרמטרים להזנה (מה אנחנו רוצים שהמכשיר יעשה לחולה)


FIO2 /אחוז חמצן

אחוז חמצן או חלק יחסי של חמצן – יכול להיות רשום באחוזים או בשבר עשרוני (60%, 0.6). שינוי הערך מכוון להשגת ייעד מטרה בחמצון החולה.


RESPIRATORY RATE, RR

קצב ההנשמה. נמדד במספר הנשמות לדקה. שינוי מכוון להשגת ייעד אוורור (שליטה ברמת CO2 ) של החולה.


TIDAL VOLUME, TV

פרמטר שניתן להזנה בשיטות הנשמה מבוקרות נפח. הנפח המיועד להכנסה לריאות בכל הנשמה. שינוי מכוון ייעד אוורור של החולה. שינוי יכול להיות מכוון לשליטה על הלחץ בדרכי הנשימה.


PEEP

הלחץ הבסיסי עליו מתנהלת הנשמת החולה. שינוי מכוון להשיג מטרה חמצונית. שינוי יכול להיות מכוון למנוע תופעות לא רצויות של לחץ גבוה.


INSPIRATORY PRESSURE

פרמטר שניתן להזנה בשיטות מבוקרות לחץ בלבד. הלחץ המדויק שיתפתח מעל הלחץ הבסיסי שיגרום לנפח הנשימה להיכנס לריאות. שינויי מכוון להשיג ייעד אוורור. שינוי יכול להיות מכוון למנוע תופעות לא רצויות של לחץ גבוה מידי. שינוי יכול להיות מכוון להשגת ייעד חמצון.


Peak flow

קצב מהירות כניסת ה TV באינספיריום. נמדד בליטרים לדקה. בהנשמה מבוקרת נפח ניתן להזנה. ישפיע על I:E . ככל ש PF גבוה יותר כך זמן האינספיריום מתקצר. קביעת pf נמוכה מידי יכולה להאריך את זמן האינספיריום ולהביא להתנגשות בין ההגדרות של pf ל RR. ישנם מכשירים בהם לא ניתן להזין PF, והוא יהיה התוצאה של הזנת I:E.

I:E

היחס בין זמן האינספיריום לבין זמן האקספיריום. הגדלת היחס לטובת זמן האינספיריום יכולה לסייע בחימצון נמוך. הפרמטר ניתן להגדרת בהנשמה מבוקרת לחץ ובחלק מהמכשירים בהנשמה מבוקרת נפח

Tinsp

משך הזמן בשניות של האינספיריום. הזנת הערך ביחד עם מספר הנשימות לדקה יקבע את ה I:E.


TRIGGER

היענות המכשיר בהכנסת אויר לריאות לניסיונות נשימה של החולה. ככל שהמספר יהיה גבוה יותר, כך המכשיר יענה פחות לנסיונות החולה.

פרמטרים למדידה (מה קרה בעקבות הזנת הפרמטרים)

RESPIRATORY RATE, RR

קצב נשימות החולה. כשלחולה אין נשימות עצמוניות, הערך הנמדד יהיה שווה לערך המוזן.


SAT O2

רוייון החמצן בדם. נמדד על PULSE OXYMETER. משקף את השגת היעד בחימצון החולה. יכול להימצא מחוץ למכשיר ההנשמה.


TIDAL VOLUME, TV

הנפח שנכנס לריאות כתוצאה מהזנה של לחץ בשיטה מבוקרת לחץ. ככל שנפח יהיה קטן יותר זה יעיד על ירידה בהיענות הריאות של החולה להנשמה ומצב קשה יותר.


INSPIRATORY PRESSURE

הלחץ שמתפתח במערכת הנשימה כתוצאה מהכנסת נפח בשיטה מבוקרת נפח. ככל שהלחץ יהיה גבוה יותר זה יעיד על היענות נמוכה יותר של הריאות והחמרת מצבן.


I:E

היחס בין זמן האינספיריום לבין זמן האקספיריום.. בחלק מהמכשירים יכול להיקבע כפרמטר להזנה

Exhalation volume

הנפח החוזר מהחולה בזמן אקספיריום. נפח קטן מזה של ה tv מעיד על איבוד אוויר במקום כלשהו במערכת ההנשמה ויש להתחיל בבדיקה סדורה לאיתור הדליפה.

דליפות

מוגדרת כהפרש ביו הנפח שנקבע להנשמה בשיטה מבוקרת נפח לבין הנפח הנמדד (TV), או הפרש ביו הנפח הנשאף לבין לנפח הנפלט. הודעת המכשיר על אחת מהן תסייע לגלות את מקור הדליפה.


MINUTE VOLUME, MV

מכפלת קצב הנשימה ב TV. מחושב ולא נמדד.

636 views0 comments

Recent Posts

See All

הצגת ערכי הנשמה נמדדים

Respiratory Rate (RR) הטווח 12-30 /min ערך תקין 14 /min התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח HIGH f" or "HIGH RESPIRATORY RATE" or "HIGH RATE" "LOW f" or "LOW RESPIRATORY RATE" or "LOW RATE" *O2 Saturation

סדר פעולות בהפעלת מנשם

1. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע החשמל שבקיר 2. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע הספקת החמצן והאוויר באם קיים 3. טרום פעלת המנשם: חבר צנרת הנשמה למנשם. צינור אחד יחובר למסנן בקטריאל

סדר הפעולות לטיפול בחולה המונשם - הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

מידע ממצבו של המטופל הסתכלות שיטתית על: מצב הכרתי, נשימה, צבע, תנוחה, רמזים לאי נוחות ואי שקט, כאבים, התאמה בין נשימותיו לבין פעולת המנשם, וכל מידע אחר מידע ממערכות הניטור סימנים חיוניים וסטורציה עומק