• Noshmim

סדר הפעולות לטיפול בחולה המונשם - פעל על פי ההוראה הרפואית

Updated: Apr 20, 2020

  1. בחירת שיטת הנשמה

  2. ריכוז חמצן

  3. מס' הנשמות לדקה

  4. מהירות זרימת אויר

  5. נפח הנשמה ו/או לחץ הנשמה מקסימלי

  6. לחץ חיובי במנשם בסוף הנשיפה (PEEP)

  7. קביעת גבולות התראות המנשם והמוניטור, מדידת עומק הטובוס ולחץ בלונית CUFF

  8. קביעת מדדי Apnea וזמן השהייה לזיהוי מצב דום נשימתי

  9. כל מדד נוסף בהנשמה בהתאם למטרות הטיפול וסוג המנשם

14 views0 comments

Recent Posts

See All

הצגת ערכי הנשמה נמדדים

Respiratory Rate (RR) הטווח 12-30 /min ערך תקין 14 /min התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח HIGH f" or "HIGH RESPIRATORY RATE" or "HIGH RATE" "LOW f" or "LOW RESPIRATORY RATE" or "LOW RATE" *O2 Saturation

סדר פעולות בהפעלת מנשם

1. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע החשמל שבקיר 2. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע הספקת החמצן והאוויר באם קיים 3. טרום פעלת המנשם: חבר צנרת הנשמה למנשם. צינור אחד יחובר למסנן בקטריאל

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.