סדר פעולות בהפעלת מנשם

Updated: Apr 20, 2020

1. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע החשמל שבקיר

2. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע הספקת החמצן והאוויר באם קיים

3. טרום פעלת המנשם: חבר צנרת הנשמה למנשם. צינור אחד יחובר למסנן בקטריאלי ולפתח ה-inspiratory, וצינור שני יחובר למסנן בקטריאלי ולפתח ה-expiratory . בקצה הצנרת במחבר ה- Y הפרוקסימלי למטופל חבר מסנן משחלף חום ולחות HME

4. טרום פעלת המנשם: במנשם בו נדרש להתקין חיישן זרימה - (flow sensor), חבר גם אותו כנדרש.

5. הפעלת מנשם: העבר את המנשם ולמצב פעולה בלחיצה על כפתור ההפעלה והמתן עד הופעת המסך הראשי

6. הפעלת מנשם: עקוב אחר ההוראות במסך ובצע בדיקות נדרשות למנשם

7. הפעלת מנשם: בחר את הערכים להנשמת המטופל

8. הפעלת מנשם: בחר את שיטת ההנשמה הרצויה ventilation mode

9. הפעלת מנשם: התאם את ערכי ההנשמה הרצויים, בהתאם למטופל המונשם כגון: ,VT FIO2, RR וכו'

10. הפעלת מנשם: כוון את ערכי גבולות ההתראות הרלוונטיות

11. הפעלת מנשם: חבר את המטופל למנשם

12. הפעלת מנשם: המתן בסמוך למטופל המונשם. וודא שהערכים להנשמה מתאימים למצב המונשם ושלא מופיעות התראות

13. מוניטור: חבר את הכבילה של המוניטור למטופל והפעל אותו

14. מוניטור: כוון את ערכי ההתראות בהתאם למצבו הפיזיולוגי של המטופל

15. מוניטור: עקוב אחר הערכים המתקבלים ומצב המטופל

33 views0 comments

Recent Posts

See All

הצגת ערכי הנשמה נמדדים

Respiratory Rate (RR) הטווח 12-30 /min ערך תקין 14 /min התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח HIGH f" or "HIGH RESPIRATORY RATE" or "HIGH RATE" "LOW f" or "LOW RESPIRATORY RATE" or "LOW RATE" *O2 Saturation

סדר הפעולות לטיפול בחולה המונשם - הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

מידע ממצבו של המטופל הסתכלות שיטתית על: מצב הכרתי, נשימה, צבע, תנוחה, רמזים לאי נוחות ואי שקט, כאבים, התאמה בין נשימותיו לבין פעולת המנשם, וכל מידע אחר מידע ממערכות הניטור סימנים חיוניים וסטורציה עומק