• Noshmim

סדר פעולות בהפעלת מנשם

Updated: Apr 20, 2020

1. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע החשמל שבקיר

2. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע הספקת החמצן והאוויר באם קיים

3. טרום פעלת המנשם: חבר צנרת הנשמה למנשם. צינור אחד יחובר למסנן בקטריאלי ולפתח ה-inspiratory, וצינור שני יחובר למסנן בקטריאלי ולפתח ה-expiratory . בקצה הצנרת במחבר ה- Y הפרוקסימלי למטופל חבר מסנן משחלף חום ולחות HME

4. טרום פעלת המנשם: במנשם בו נדרש להתקין חיישן זרימה - (flow sensor), חבר גם אותו כנדרש.

5. הפעלת מנשם: העבר את המנשם ולמצב פעולה בלחיצה על כפתור ההפעלה והמתן עד הופעת המסך הראשי

6. הפעלת מנשם: עקוב אחר ההוראות במסך ובצע בדיקות נדרשות למנשם

7. הפעלת מנשם: בחר את הערכים להנשמת המטופל

8. הפעלת מנשם: בחר את שיטת ההנשמה הרצויה ventilation mode

9. הפעלת מנשם: התאם את ערכי ההנשמה הרצויים, בהתאם למטופל המונשם כגון: ,VT FIO2, RR וכו'

10. הפעלת מנשם: כוון את ערכי גבולות ההתראות הרלוונטיות

11. הפעלת מנשם: חבר את המטופל למנשם

12. הפעלת מנשם: המתן בסמוך למטופל המונשם. וודא שהערכים להנשמה מתאימים למצב המונשם ושלא מופיעות התראות

13. מוניטור: חבר את הכבילה של המוניטור למטופל והפעל אותו

14. מוניטור: כוון את ערכי ההתראות בהתאם למצבו הפיזיולוגי של המטופל

15. מוניטור: עקוב אחר הערכים המתקבלים ומצב המטופל

24 views0 comments

Recent Posts

See All

הצגת ערכי הנשמה נמדדים

Respiratory Rate (RR) הטווח 12-30 /min ערך תקין 14 /min התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח HIGH f" or "HIGH RESPIRATORY RATE" or "HIGH RATE" "LOW f" or "LOW RESPIRATORY RATE" or "LOW RATE" *O2 Saturation

סדר הפעולות לטיפול בחולה המונשם - הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

מידע ממצבו של המטופל הסתכלות שיטתית על: מצב הכרתי, נשימה, צבע, תנוחה, רמזים לאי נוחות ואי שקט, כאבים, התאמה בין נשימותיו לבין פעולת המנשם, וכל מידע אחר מידע ממערכות הניטור סימנים חיוניים וסטורציה עומק

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.